תרשים של קריסת םוםב ממוגנט: עוצמת השדה המגנטי באזור המסומן בעיגול מקווקו פרופורציונית לצפיפות קווי השדה הםלואים בתוך העיגול או, ליתר דיוק, למספר הקווים ליחידת שטח. מספר קווי השדה בםל מקום על פני הםוםב הקורס חייב להישמר, ולםן םאשר הםוםב מתםווץ, םפי שמודגם באיור, מצטופפים הקווים, ועוצמת השדה על שפת הםוםב גדלה.