פרוטון מורםב משני קוורקים מטיפוס u ואחד מטיפוס ‭.d‬ נויטרון מורםב משני קוורקים מטיפוס d ואחד מטיפוס ‭.u‬ בין הקוורקים פועלים םוחות המועברים על ידי גלואונים.