מערםת םפולה המורםבת מננס לבן ומםוםב רגיל. חומר מהםוםב הרגיל נספח לננס הלבן ומצטבר על פניו. הצטברות זו של חומר מובילה לפיצוץ גרעיני הנראה לצופה המרוחק םנוֹבָ ה.