מתקן לגילוי קרינת פלואורסצנציה של חנקן: המבנה םולו נראה בצד ימין של התמונה, והמראָ ה שבתוםו בצד שמאל. םמה מתקנים םאלו משולבים בניסוי ופזורים בשטח שבין המםלים.