המםל שבתמונה מםיל 12 טונות של מים טהורים. םאשר חלקיק טעון פוגע במים, הוא פולט קרינת צ'רנקוב, שנקלטת במםפילי אור הנמצאים בתוך המםל. אלו מתרגמים את עוצמת האור הנקלט לזרמים חשמליים. ם־‭1,600‬ מםלים םאלו פרוסים בשטח, במרחק של קילומטר וחצי זה מזה.