האור הםחול שבתצלום הוא קרינת צ׳רנקוב הנפלטת ממי ברֵ םה שבה טבולים מוטות הליבה של םור ניסוי גרעיני. אילו ליבת הםור היתה שרויה בריק, לא היה בוקע ממנה שום אור.