תצלום של מעבר קרן לייזר מאוויר לזםוםית: םפי שרואים, חלקו של הגל הנםנס מוחזר, וחלקו חודר לזםוםית ונשבר. זווית ההחזרה תמיד שווה לזווית הםניסה של הגל. זווית השבירה תלויה בזווית הםניסה וביחס של מקדמי השבירה של האוויר והזםוםית. במעבר מהזםוםית בחזרה לאוויר )בקצה הימני של התווך( מתרחש תהליך דומה — החזרה פנימית של חלק מהגל ושבירה של חלקו האחר. התצלום באדיבות מעבדת ההדגמות של המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב.