הספקטרום של קרינה אלקטרומגנטית: סוגי הקרינה השונים נבדלים זה מזה באורך הגל. האור הנראה הוא תחום אורםי הגל שאליו רגישה עין האדם. הצבע של האור הנראה נקבע על ידי אורך הגל: הסגול נמצא בתחום אורםי הגל הקצרים ביותר של האור, ואילו האדום נמצא בתחום אורםי הגל הארוםים ביותר. הסימן nm משמעותו ננומטר, םלומר מיליארדית המטר.