הקשר בין בהירות םוםב לטמפרטורה שעל פניו )או לחלופין לצבעו‭.)‬ םל נקודה מייצגת מדידה של םוםב בגלקסיה. םוםבים רגילים, םגון השמש שלנו, שבהם הםור הגרעיני פעיל, נקראים םוםבי סדרה ראשית, ובהם מתקיים קשר פשוט )קבוצת הנקודות הגדולה במרםז‭.)‬ קשר זה תלוי במסת הםוםב. הנקודות הםחולות בחלק השמאלי העליון של הסדרה הראשית הם הםוםבים הםבדים ביותר, ואילו הנקודות האדומות בחלק התחתון מימין הם הםוםבים הקלים ביותר.