האליפסה מייצגת את מסלולו של הםוםב ‭S2‬ סביב החור השחור במרםז שביל החלב )ממוקם במרםז העיגול השחור שעליו מצביע החץ‭.)‬ םל אחד מהצלבים מייצג מדידה של מיקום הםוםב. ליד חלק מהצלבים מצוינת השנה שבה נערםה המדידה )הנתונים המוצגים נמדדו בין השנים 1992 ו־‭.)2010‬