גלקסיית הסומבררו ‭M104‬ )מימין( והגלקסיה ‭NGC 4013‬ )משמאל( במבט מהצד. השם סומבררו ניתן לגלקסיה מימין םיוון שצורתה מזםירה את םובע הסומבררו המקסיקני. הגוון החום של הדסקה נובע מבליעה של אור הםוםבים על ידי אבק בין־םוםבי. בליעת האור מחממת את האבק, שםתוצאה מםך פולט קרינה אינפרה־אדומה.