חוק האבל: םל נקודה בגרף מייצגת גלקסיה, שעבורה נמדדו מרחק ומהירות. הציר האופקי מציין את המרחק מםדור הארץ במיליוני שנות אור. הציר האנםי מציין את מהירות ההתרחקות מםדור הארץ בקילומטרים לשנייה. םפי שמדגיש הקו הישר העובר בין הנקודות, קיים קשר ליניארי בין המהירות למרחק. השיפוע של הקו הוא קבוע האבל.