תוכן העניינים

תודות 11 רשימת המפות 13 . 1 תביעות בעלות : רקע היסטורי 15 . 2 ארגון האומות המאוחדות נכנס לזירה : אונסקו"פ והחלטת החלוקה 53 . 3 השלב הראשון במלחמת האזרחים : נובמבר – 1947 מרס 93 1948 . 4 השלב השני במלחמת האזרחים : אפריל – אמצע מאי 134 1948 . 5 הפלישה הכול–ערבית : 15 במאי 11 – ביוני 204 1948 . 6 ההפוגה הראשונה , 11 ביוני 8 – ביולי , 1948 והקהילה הבינלאומית והמלחמה 291 . 7 " עשרת הימים" ואחריהם : יולי 300 1948 . 8 מבצע יואב ומבצע חירם : אוקטובר–נובמבר 349 1948 . 9 מבצע חורב : דצמבר – 1948 ינואר 379 1949 . 10 הסכמי שביתת הנשק , ינואר–יולי 405 1949 . 11 אי–אלה מסקנות 423 הערות 453 ביבליוגרפיה 526 מפתח 545  אל הספר
עם עובד