הערות וציונים

פרק ראשון : מבוא ג jtpoffFvxri כיוונית . > עי' גיטין ל"ט , ב . < [ שם נזכר השם "בי תפלה" לבית הכנסת . [ awaYcoyri 2 כיוונית . עטי הארצות נזכרים לגנאי על שקורים לבית הכנםת בית עם ( שבת ל"ג , א . ( 3 אבות , 'ג יר : בתי כנםיות של עטי הארץ , > ביט כ"ר , א : כתי כנםיות של נכרים . < אחר כך השתמשו כשם כנסת ישראל במובן HvX ^ ain . כיוונית > ר"ה י"ז , א . תרנום ליחזקאל ט'ז , ד . יר . < השווה vitringa , de synag . 100 vp ואילך , . 133 , 132 * מגילה כ ט , א . ילק' תהלים רמז תרנ"ט . השווה ירוש' ברכות E , n א . > תרג' ליחזקאל י"א , טז . < 5 ישעיה , 'א יב טו . 6 [ לפי המשנה ( סוטה פ"ז , nK'npn , 7 j / \ 7 ( n כמוצאי שנת השמיטה , בחג הסוכות של השנה השמינית . [ ז דברים ל'א , י יג . 8 ב"ק פ ב , א . ירוש' מגילה פ"א , ה'א , > פיד , ה"א , מכילתא בשלח 1 ] יםע פ » א ] י'ח , ב . < י עי' להלן עט' . 3 10 מעשי השליחים ט"ו , כא . יוסיפום , נגד אפיו ; , 'ב סוף םי' יז : ovx etadn : a | Axpoaoan ^ vou ; 6 v 5 e 51 ; r \ noXl & M <; a \ % ' Exdai ^ s Ep 80 nd 80 ? Tfov & XXcov EQyov dcpEHtvovc , E ^ I T 1 ] v dxp...  אל הספר
מוסד ביאליק