פרק עשרים ושנים: ענין הדרשה בתקופה הרבנית הראשונה

לטאז שנקבעה vatva בציבור בחלקיה השונים על ידי הגאונים וכני רורם הצעירים , ועל ירי כך נעשתה שוה כמעט בכל תפוצות ישראל , חלו בה כמשך הזמן בפרטים רבים שינויים הרבה , בטקצת על ירי הפיוטים והתפילות המאוחרות , ובמקצת על ירי תקנות נוספות בענין התפילה , ולאחרונה גם על ידי מנהגים והלכות שלרבנים חשובים , עד שהתפילות וסדריהן כארצות רחוקות , כגון ספרר ואשכנז , נשתנו זו מזו בטירה מרובה . ברם שינויים אלה אינם נוגעים אלא לתפילה ולמנהגים שונים ; ואילו הדרשות וקריאת פרשיות התורה נשארו שוות כמעט ככל מקום . חוץ מקהילות בודדות בארץ ישראל ובמצרים , שהיו מחזיקות עוד במחזור של שלש שנים ' כיחס לקריאת פרשיות התירה כשבת , טקיכל היה טעתה בכל מקום המחזור של שנה אחת , וגם כבחירת ההפטרות השונות אין אנו מוצאים בסדרי התפילה של הארצות השונות אלא שינויים rna . n 1 בעלי המסורה התקינו םיטני טעטים לכתבי הקודש , המשמשים לנגינה ולפיסוק , וכך נעשתה מעט מעט הקריאה ככתבי הקודש בציבור לדבר שבאמנות , הואיל והקוראים היו מביעים את טעמי הנגינה על ידי נעימת זטר , 3 ולפרקים על ירי תנועת ירים של הטעמתי . ואילו מגילוח התורה הן , כטו בי...  אל הספר
מוסד ביאליק