פרק ששה־עשר: ברייתא דר' אליעזר

ך ^ לךןף ך"ודיי' הטכיל נ " י טיקים , שנדפס כמה פעמים' ונקרא בררך כלל בשם פרקי דר' אליעזר , נזכר בפי הראשונים הן כשם זה 2 והן בשם הכללי הגדה , 3 אכל ביחוד הוא מובא ככנוי ברייתא ' . ' לאחר פתיחה , המדברת על לימודו וכבודו הרב של די אליעזר בן הורקנום ( פרק א , ב , ( מקשר המחבר את תיאוריו ההגדיים בבריאת העולם והולך בעקבותיהם של סיפורי התורה כמאורעות ההיסטוריים החשובים ביותר . ט' פרקים ( ג' ער י '' א ) מוקדשים לימי הבריאה , י' פרקים ( י"ב ער כ"א ) מוקדשים לארם הראשון ובי פרקים ( כ"ב , כ'ג ) ליוצאי חלציו . מכאן ואילך םט 8 ל הםפר בנח 8 ) רק כ"ד ) ובניו ובני בניו ( פרק כיה ) ואחר כך הוא עובר לאברהם ( פרק כ'ו ער ל"א , ( ליצחק ( פרק ל"ב עד ל"ה , ( ליעקב ( פרק ליו , ל"ז , ( ליוסף ולבני ישראל ( ל'רו , ל"ט . ( פרק ם' עוסק במשה , פרק םיא בהתגלות אלהים על הר םיני , ושני הפרקים הבאים ביציאת מצרים , פרק מיד מדבר על עמלק ושני הפרקים הבאים על עגל הזהב . בפרקים שלאחריהם אין לראות םדר מדויק , כי פרק מיז מרחיב את הדיבור על פנחס , ואילו פרק מ'ח חוזר שנית לענין גאולת מצרים , מן הםתם לשם כך , כדי ששלשת הפרקים ה...  אל הספר
מוסד ביאליק