פרק חמשה עשר: ההגדות על נביאים וכתובים

ל , mnp'oen V 7 £ ? " 1 שנתחברו לפי םרר קבורת אלהים ולא לפי םדר המקרא , טיפלנו ער עתה בחקירת עשר הנרות מדרשיות , שכהן ישנה רק אחת שאינה על התורה , הוא מדרש איכה ; ההגדות שעוד נותרו ואינן על התורה הן שתים עשרה , היינו המדרשים לשיר השירים , למגילת אסתר , רוח , קהלת , תהלים , משלי , שמואל , איוב , ישעיה , יונה , עזרא ודברי הימים . מדרש שיר השירים , שמכנים אותו לפי הכתוב של הפתיחה גם כשם אגרת חזית' כולל דרושים לשיר השירים . שאין להם חלוקה אחרת מלבר החלוקה הטבעית לפי הפסוקים השונים ; רק לפני שיה"ש בי , ח ממומנת ההתחלה של פרק שני . 2 כצד בראשית רבה , תלמוד ירושלמי ותלמוד ככלי , 3 שואבת הגדה זו כעיקר מתוך ויקרא רכה * והפסיקתא , ' אכל יש לה גם הרכה משלה * וביחוד ביאורים בפנים שונות . אם נדון על פי סימנים שונים , הריהי שייכת להגדות המאוחדות / אף על פי שהיא לפי המשוער קרומה לפסיקתא רבתי . 8 הטופס שלנו לקוי כשיבושים , ויש בו מליצות בלתי מובנות והגהות . « ר' נתן , ר י' 0 > אבן עזרא , הרטבים , < 'ר דוד קמחי > הרטב'ף <> והתוספות מביאים את המדרש הזה . " מדרש אסתר או הגדת מגילה כולל שש פרשיות , " שתכנ...  אל הספר
מוסד ביאליק