פרק שנים־עשר: ילמדנו

nwtn : 1 ןךן נקרא חיבור הנרי הטונא עיי חכמים קרטונים שונים , ובראשונה על ירי ר' נתן , ולקוטים רבים טמנו מובאים נם בילקוט . כל ציו ; מפורט של המאמרים המובאים כערוך טורה על חמשה חוטשי תורה,- היינו על כל הפרשיות [ הסדרות ] של ארבעת החומשים הראשונים —^חוץ מן פרשת השבוע האחרונה של ם' בטרבר לבר —3ועל ארבע הפרשיות הראשונות של ם' דברים . * ובכן שייכת היתה הגדה זו אך ורק לחמשה חומשי תורה , או לכל הפחות לחלקם הגדול . דבר זה מאשרים טאטרים אחרים המתאימים לחלוטין לפרקים הראשונים של בראשית , הנמצאים לדברי הערוך כתחילת ילמדנו . * פרקים אחרים של הגדת זו התחילו , כפי שטתבהר מתוך הילקוט , 6 כביטוי ההלכי , שכבר נמצא בפסיקתא השביעית : ילמדנו רבנו , וכי פתיחות הלכיות מטין זה נמצאו לעתים קרובות בילטרנו מוכיחים הקטעים ז השונים שנשתמרו אצל ר ' נתן , ולפיכך אין םפק ששטו של החיבור נגזר מתכונתו זו . אמנם כל הסימנים הללו מתאימים טםש לטיבו של טררש תנחוטא הידוע : גם ספר זה משתרע על חמשה חוטשי תורת , וכולל פרקים שונים המתחילים לעתים קרובות בביטוי ההלכי הנזכר ובתוכן הלכי , גם םפר זה נקרא ילטרנו ומובא על ירי חכמים ק...  אל הספר
מוסד ביאליק