פרק אחד־עשר: פסיקתא

ךן > ^ ךף ^ יח בש ° ידועים כעולם המלומדים : פסיקתא רבתי ופסיקתא זוטרתא , 1 כלומר פסיקתא גדולה ופסיקתא קטנה . והואיל וירעו מתוך מאור עינים לר' עזריה ומתוך שלשלת הקבלה לר' גדליה , שכאן וכאן טרונר גם על הפסיקתא סתם—בלי תוספת כנוי , — הרי הפסיקתא זוטרתא הנזכרת והפסיקתא היו נחשבים כאותו הספר עצמו . וכיון שפםיקחא רבתי הוא כרך דק כתכנית קווארטו ופסיקתא זוטרתא הוא כרך עבה בתבנית פוליו , החליפו כמה מחברים מדעתם וטבחם את כנויי שני הספרים הללו זח בזה . זוהי התוצאה של היריעות הספרותיות שניתנו לנו על הנושא הזה מתוך ערבוביה וחוסר יריעה במרת רבה או מועטת על ידי . 4 > גךךד < 2 גוקשטורף , 3 > טו ' ךין הוטי ^ גר , כךטוילויצ ' יי / רלנד $ , רולק , ןךיטחאו ^ ט , דולף , אונוליני" > ק ?»< ר 1 , < י רוסי > ו-טש . < 1 « אבלגם מסקנה בלתי חשובה זו אינה םועילת לחלוטין לשם הכרת אותו החיבור , המשמש עכשיו נושא למחקרנו , כי הפסיקתא אינה לא אותה חרכתי ולא אותה הזוטרתא , ומכאן , שיש לראותה כבלתי ידועה או כנשכחה בספרות ישראל . אכל על מציאותה של הפסיקתא מעידים חכמים קדומים יותר מאשר שני החכמים הנזכרים בני המאה הט'ז . כי...  אל הספר
מוסד ביאליק