פרס עשירי: הגדה מיוחדת או מדרשית

ךן ^ מ ^ ןן ^ הראשונים של הםרו ש עתיקים הם כמו ם 6 רי המקרא עצמם . כבר בתורה ובעיקר נם' בראשית ! מתפרשים ונדרשים שטות אנשים ושטות טקוטות , וכבר מעירים החכמים בטאה השלישיחג , שפירושים כאלה הם ט ר ר ש . ליר מדרש אטימולוגי זח , המחייב הרבה פעמים את מציאותם של חיבורים ומסורות העתיקים יותר מאלה שלפנינו , ושמטנו יש במקרא מאה ושבע דוגםאות , 3 כבר נמצאים בהושע * , יחזקאל . * יהושע' ומזמורי תהלים טאוחריים אחרים ? סימנים ברורים מלימוד מדרשי של התורה . אמנם תופעות כאלה מקבלות צורה ברורה יותר בתקופה שלאחר עזרא , ער שבעל דברי הימים , שהיו כידו מדרשים קדומים ולו בעצמו לא היה םחםור בדרושים , ייחם כבר מדרשי התורה אפילו לדורו של עזרא . 8 > בתרגום השבעים יש מדרשים הגדיים שונים . <« אנשי כנסת הגדולה יעצו לעשות סייג לתורה . כן םירא 1 ° משבח את לימור התורה > והוא נעשה לפרקים דורש הפסוקים , 11 הכהן אריםטובול חיבר 175 שנה לפני הספירה פירוש אליגורי לתורהנ . < 1 בתקו 5 ת החשמונאים כבר נדרשו , כפי שמלמד ספר רניאלני , אפילו הנכיאיםו הפילוגים שהתהוו אז כין הצדוקים והפרושים , סיבתם העיקרית היתר . בתפיסתם את ספרי ה...  אל הספר
מוסד ביאליק