פרס שלישי: מדרש

ל ^^ ל" 1 ל 7 £ ? 1 , "ך ר ^ ך ~\ ך ^ והנביאים , כבודם זה של המפרים הנ םורים , שהדורות האחרונים קיבלום עליהם שלא להרהר אחריהם , רישומיהם הראשונים לא ברברי הימים ודניאל הם . נוצאים אנו תופעה זו כבר בתקופת שקיעתה של הנבואה , מפר יהושע מופיע לפנינו כהטשך של םפר דברים והוא טםתםך לעתים קרובות כל כך על התורה כמו כל שאר םפרי הנביאים והכתובים כאחד י . במזמור קי"ט שבחהלים נשמע הר כפול סאה ממעלתה של התורה ונחיצותה ; מלאכי , אף כי נביא הוא , הריהו יורע לשנן לנו כמעט רק הובות כהונה , ולפני בוא יום ה' הגדול צריך [ לפי דבריו ] לבוא שוב נביא קרטון . עזרא ונחמיה אדיר פעולתם לקיום דברי התורה ושמירת הדברים , שנצטוו עליהם מפי הנביאים . םפר דברי הימים עושה אמנם את מעשיו לתכלית מסוימת , אבל תמיד מתוך רוח של הכנעה ; הדרך שבה הוא תופס ומתאר את המאורעות ואת האנשים של התקופה הקדוטח מעידה הן על שלטונה של תקופח זו והן על השאיפה למצוא למושגים של ההוה וצרכיו סימנים במעשיהם ודבריהם של האבות , כדי להתקדש בקדושתם . כבר בזמן ההוא נתפרשו הספרים הקדומים על פי ההשקפות השולטות ; cr etc ccr שינו אותם במובן מסוים . היו מקש...  אל הספר
מוסד ביאליק