מבוא לספר

א . מחיי צונץ י tPVI ) DJ * ליפמן 2 צונין נולר בט"ו באבנ שנת הי תקנ'ד ( 17 g 4 ) כעיר ךטטולד אשר בגרמניה לאביו מנחם ( מנדל , fe בהיותו בן שנה עזבו הוריו את העיר הקטנה ועברו להמבורג , כ 0 קום שאביו הורה תלטור בבית המדרש ואחרי כן , כאשר גברה עליו מחלת הריאה , נתן שיעורים לתלמידים בביתם , ככן חטש ושש למד הילר אצל אביו רש"י לתורה , משנה ודקדוק עברי . בשנת תקם'ב מת עליו אביו , והוא כן ארבעים ואחת , וליטטן החלש מטבעו נתקבל כשנה שאחריה ( תקם-ג ) נ"בית הטדרש' שנוסד על ירי האחים םאטםון בוולפנביטל / שבו קכלו התלמידים את כל צרכיהם . בשנים "באות ( טשנת הקם . " ואילך ) שינה הםוםד הזה את טניו ונעשה לביתםפר כללי , שהורו בו נם את מקצועות המרע החילוניים . המנהל הכיר את כשרונותיו של הילד וכתב עליו שיש בו םרוח הגאוניות . בהיותו כבן חמש עשרה ( תקם ט ) עכר צונץ ללמוד בגיטנםיה אשר כוולפנביטל ונעשה אחרי כן ( תק"ע ) לטורה-עוזר בכיה '' ט של םאםםון , כרי שיוכל להשאר בתוך כתלי הםוםד . כעבור שנתיים ( תקע '' א ) גמר את חוק לימודיו בגימנסיה ונשאר טורה כביה"ם של םאטםון , ובשעותיו הפנויות הוסיף להשתלם בלמודים כלליי...  אל הספר
מוסד ביאליק