הדרשות בישראל והשתלשלותן ההיסטורית

מוסד ב י א ל י ק י . ל . צוק : הדרשות בישראל יום טוב ליפמאן צונץ  אל הספר
מוסד ביאליק