הערות ותוספת לביבליוגראפיה

הערות 1 בתוך : A . F . Massera , Sonetti burleschi e realistici dei primi due secoli , Bari , Laterza , ; 1920 ( Scrittori d' Italia ) , I , p . 145-147 ראה גם : . II , p . 93-94 , 136 2 [ שמותיהם ופועלם של Flavio Gioia ושל an Salvino degli Armati פרי הדמיון הבודה . [ 3 ראה : Luzzatto , Appendice all'opera intitolata Delia letteratura Italiana nella seconda meta ; del secoloXVIII di Camillo Ugoni , 2 a ediz ., Padova 1868 , p . 16 קודם הוא פיקפק ; ראה בספרו : d'Ancona , Rivista ital . di scienze ; Epistolario italiano , II , p . 803 , 3 novembre 1854 lettere edarti , colle Effemeridi della pubblica istruzione , IV , 1863 , p . 5 ; Carducci , Studi letterari , Livorno 1874 , p . 260 ; 2 a ediz ., Bologna 1907 { Opere , vol . VIII ) , p . 157 בנוגע לביבליוגראפיה נוספת בעניין זה , ראה חיבורי : Uelemento italiano mile Mechabberoth , Firenze 1906 ; שם הבאתי ידיעות ביבליוגראפיות מפורטות 1 כאן אני נותן ציונים ביבלויגראסיים רק לאותה ספרות שראתה אור לאחר הופעת חיבורי הנ"ל . * בחיבורי שנזכר בהער...  אל הספר
מוסד ביאליק