ביבליוגרפיה

אלבוגן , יצחק משה , התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית ( תרגם יהושע עמיר , ערך יוסף היינמן , ( תל אביב תשל"ב . בר , פריץ יצחק , תולדות היהודים בספרד הנוצרית , תל אביב תשי"ט . גליקל , מ , ' זכרונות גליקל מהאמלין ( תרגם איזי דרבינוביץ ) הוצאת דביר , תל אביב תרפ " ט . גרץ , צבי , דברי ימי ישראל ( תרגמו ציטרון , קמניצקי , ( הוצאת יזרעאל , תל אביב . דובנוב , שמעון , דברי ימי עם עולם , ירושלים תש"י-תשי " ט . יוסף בן מתתיהו פלביוס , מלחמת היהודים ( תרגם שמואל חגי , ( ירושלים תשמ"ג . 1982- תלמוד בבלי . תלמוד ירושלמי . . Abel , Kaspar , Hebrdische Altertumer , Leipzig 1736 Abrahams , Israel , Jewish life in the middle ages , London , 1896 . Adler , E . N ., Yon Ghetto zu Ghetto , Stuttgart 1909 . Allgemeine Zeitung des Judentums , 1837-1922 . Von Alten . W ., Geschichte des altchristlichen Kapitells , Munchen , ohne Jahr . Altmann , A ., Geschichteder Juden ... in Salzburg , Berlin 1913 . Anglo-Jewish historical Exhibition , London 1887 . Annalesde Bordeaux , 1906 . Aronius , Julius , Regesten z...  אל הספר
מוסד ביאליק