92 פראג, בית־הכנסת על שם פינקס, תוכנית הבניין ותרשים־חזית של הצר המזרחי