22 וורמס, עזרת ישראל, הפנים לצר מזרח. ליטוגרפיה, 1840 בקירוב