19 הגבהת התורה. מיניאטורה מצפון ספרר, שלהי המאה הי"ג