בתי-כנסת בימי-הביניים

ריכרר קראוטה"מר שסד vbvrv » pirn מחקרים באמנות ובתולדותיה העורך הכללי ; משה ברש ריכרד קראוטהיימר בתי כנסת בימי הביניים ריכרד קראוטהיימר  אל הספר
מוסד ביאליק