אינדקס מושגים בלוגיקה

אי- שקילות לוגית 32 ; אמת לוגית ; 237 אמת / שקר ( פסוק 39 , 15 ;( אקסיומות 39 ; אקסיומת האינדוקציה ; 260 , 153 ג רירה דו / חד כיוונית ; 221 , 73 , 69-68 , 50 גרירה לוגית ; 240 , 221 ד וגמה נגדית 274 , 245 , 99 ; דיאגרמת ון ( יחסים בין קבוצות אמת 94 ;( דיאגרמת ון ( תקפות של טיעון 211 ;( ה גדרה מתמטית ; 155 , 125 הגדרת נסיגה ; 284 , 265 , 184 הוכחה באינדוקציה ; 265 , 261-260 , 184 , 155-154 הוכחה באינדוקציה שלימה 267 ; הוכחה בדרך השלילה 271-270 , 258 , 91 , 30 ; הוכחה בונה / לא בונה 254 , 244 ; הוכחה ישירה / עקיפה 257 , 244 ; הוכחה ריקה 244 ; הוכחה של טענה ישית 252 , 244 , 101 ; הוכחה של טענה כוללנית 255 , 245 , 101 ; הוכחה של טענות אי-קיום 271 ; הוכחה של טענות יחידות 270 , 244 ; היסק ; 204 הנחה ( טיעון 202 ;( הנחה / תנאי ( פסוק תנאי ) 50 , 48 ; הנחת האינדוק ציה ; 265 , 261 הסקה מדוגמה 242 , 217 ; הסקה מהכלל את הפרט 242 , 220 , 216-215 , 211 ; הסקה מפרט מייצג 264 , 242 , 246 , 222 ; הפרכה ( של טענה ) 274 , 256-255 , 245 , 101 , 99 ; הצרנה 236 , 33 ; ח וק השלילה הכפולה 237 , 221 , 30 ; חו...  אל הספר
מכון מופ"ת