7.6 הסקה מהכלל אל הפרט: הערות והארות

761 חסקה _טחכלל אל ח $ רט , תמיות טיעון תק $ ות שיטושיות נרשום תחילה , למען השלמות , כמה תבניות טיעון שימושיות הנוגעות לדיון שנערך בסעיף . 7 . 5 בנספח ג' לפרק זה ( עמ' [ 234-231 אפשר למצוא תבניות תקפות שימושיות נוספות . שתי תבניות הטיעון הבאות משלבות הסקה מהכלל אל הפרט עם שימוש בכללי היסק ? 41 / _? 4 ? > . 1 גר _^ הסקה טחגלל אל ה $ רט גטתטטיקח וגחיי _גזעס-עס נכשמשתמשים בכללי ההיסק התקפים שהכרנו בפרק זה , אמיתות המסקנה מתחייבת מאמיתות ההנחות . במתמטיקה אנו נדרשים לוודא בדרך קבע תקפות של טיעונים ואמיתות ההנחות . נציין שבחיי היום יום אנו נוהגים גמישות מחשבתית רבה יותר מזו הנדרשת במתמטיקה , ומוכנים להסתמך על 'אמיתות' כלליות שלא הוכחו אלא קיבלו תימוכין מספקים בהתנסויות ( לדוגמה : "כלב נובח אינו נושך" או "מיים גנובים ימתקו . [ " * אם במקרים רבים שבהם מתרחש התנאי ק , מתרחש גם , _# כך שאמיתות ק מגדילה  אל הספר
מכון מופ"ת