צעד שלישי חושבים מתמטיקה

כללי _היגזלן _כשליכז לץגייס _הץליזץץז טתטטיות  אל הספר
מכון מופ"ת