פסוקים מכומתים: סיכום

עסוק טללני ועסוק ישי וטשטעותס על הונחה _והערכה של טענות _עכועתות פ _^ _מץכן _כיגץכטלען _כיגרלביס ( פסוקים ישיים מורכבים ראו _ענל ( 89 על הן _^ חה _והערבה של _טעסת _טללגיות שיש כחן תגאי  אל הספר
מכון מופ"ת