ניתוח פסוקים: תרגילים וסוגיות

הערה : כוכבית ( * ) בצד תרגיל מציינת קושי מיוחד . . 1 אילו מהמשפט ים הבאים ה ם פסוקים ? נמק ו . נ סחו שלילה של כל הפ סוקים שהתקב לו לאחר המיון ( נסו לנסח את השלילה בצורה ישירה ) . א . תל-אבי ב ה יא עיר ללא הפסקה . ב . מסע של אלף מילים מתחיל בצעד אחד . ג . זהירות , נחש ארסי ! ד . ה דשא של השכן ירו ק יו תר ( מזה שלי ) . ה . השומר א חי אנוכי ? ו . לש למה המל ך הי ו אלף נשים . ז . הוא הלך בשדות . ח . זהירות , חפץ חשו ד ! ט . הסנדלר הולך יחף . י . מה שש נוא עליך , אל תעשה לחברך . יא . יש לי שת י יד יים שמאל יות . יב . אף אחד לא קם . . 2 לכל אחד הפסוקים הבאים מצא ו ה ֶ קשר אחד שבו הו א א מת , וה ֶ קשר אחר שבו הוא שקר . א . שפת הדי בור בעיר פריז היא צרפתית . ב . חג כריסטמס חל בחורף . . 3 במ שפטים ה באים מעורבים משתנים . לכל משתנה בחר ו ערך א חד שב עבורו יתקבל פסוק אמת , וערך א חר שבעבור ו ית קבל פסוק שקר . א . למס פר x יש שורש ריב ועי . ב . הש ורש של n הוא מספ ר טבעי . ג . הוא סופר ומשורר . ד . ה וא הי ה נשי א מדינת ישראל . ה . המספ ר n הו א ראשונ י או זוגי . ו . המספ ר x ה וא רציונלי שלילי ....  אל הספר
מכון מופ"ת