1.3 שקילות לוגית של פסוקים מורכבים

הקשרים › , › נועדו לצרף שני פסוקים בלבד , ואילו הקשר ~ פועל על פסוק בודד בלבד . בסעיף זה נ יצור בעזרתם תבניות פסוק מורכבות יותר מהתבניות ~ p , p › q , p › q בהן דנו בסעיף קודם . דוגמה : פסוק מתבנית p ) p › ~ q או לא ( q נתבונן בפסוקים - p : אפתור את התרגילים שבסוף הפרק - q , אצליח בבחינה . למרות ריבוי הקשרים יש דרך אחת בלבד להבין את משמעות הפסוק p › ~ q בעבורם : אפתור את התרגילים בסוף הפרק או שלא אצליח בבחינה . התנסות : הציבו בתבנית p › ~ q את הפסוקים - p מעונן , - q גש › ם , ונתחו את ערך האמת של הפסוק המורכב שמ תקבל ב עבור כל אחד מארבעת מצבי האמת האפשריים של . p , q מהו המצב היחיד שבו פסוק מורכב זה הוא שקר ? לא התקשינו להבין את משמעות הביטוי , p ›~ q וא ולם בביטוי ~ q › p מתעוררת שאלה : האם כוונת הקשר ~ היא לשלול את הביטוי q › p כולו או את q בלבד . גם בשפה המדוברת משמעות פסוקים כמו " לא נעשה ונשמע , " " לא יורד גשם או נושבת רוח חזקה . " אינה חדה וברורה . השפה המת מטית , בניגוד לשפה המדוברת , מאפשרת לנו להבהיר במדויק את כוונתנו באמצעות השימוש בסוגריים . 1 . 3 . 1 על השימוש בסוגריים , ס...  אל הספר
מכון מופ"ת