פרק שני | השפעת המחשבה המערבית על היהדות והתמוססות מחשבת חז״ל עם התפתחות הדורות

השפעת המחשבה המערבית על היהדות היא נושא אשר מעסיק רבות את התרבות היהודית מאז ימי רס"ג . נושא זה יכול למלא כמה כרכים עבי-כרס ואולי אף לאכלס ספרייה שלמה . כיוון שבמסגרת זו לא אוכל להציג בפרוטרוט את תפיסותיהם של כל ההוגים והפילוסופים היהודים , אסתפק בציון ההוגים המרכזיים בתקופות שונות . לא אוכל לפרוס את מכלול משנתם , ולכן אתמקד בבירור מידת השפעתה של תרבות המערב – ובפרט של המחשבה הפילוסופית המערבית וכלי המחשבה הרציונליים שלה – על עיצוב מחשבתם . השפעה זו היא ביטוי להתרחקותם של ההוגים היהודים מאופני החשיבה החז״לית אשר הצגתי לעיל . הדבר יאפשר להעריך את תהליך ההשפעה של התרבות המערבית על היהדות . את הסעיף הזה ניתן להעריך טוב יותר לאחר קריאת הפרק הבא בספר , אך הצורך ברציפות מחייב אותי למקמו כאן . בהשפעת התרבות המערבית התבטאה ההתרחקות ממחשבת חז״ל בהליכה לקצוות . הקיצוניות היא בשני כיוונים מנוגדים : מצד אחד , קביעת הרציונליות כקריטריון ' אולטימטיבי ; ' מצד אחר , בחירה במיסטיות כמדריך מרכזי לחיים . הדבר מנוגד לתפיסה של חז״ל אשר תוארה בהקדמה , ולפיה אין להפוך דבר כלשהו ל'ערך עליון . ' בקצה האחד נמצא...  אל הספר
מכון מופ"ת