בעים-רוחי

אי חרבי אי חרבי , חרב נקמת ? חרבי לי תנו , על אויבי אצךיח ! למשנאי אשלם , אכךיעם לטבח , אשמידם כלהם , אכלם , אכךיתם , אכךיתם , אשביתה מאנוש זכךמו , אשית למו קציר , אף גזעם אשרשה ; ' T T ? T I - : T : T : T ימין עזי אחשוף ולצרי אוכח , ברק _ . ן חרב .. גאותי :- T מדמם T T אשכירה " : , T ynDK פעמי בדמי חלליהם , תלי תךרכנה על ראש פךעותמו , אגזוךה על tf r \ אקצוךה על שמאל , כי אש קךחה באפי ותרקד עד שאול , כי רבת צררוני , ענוני עד עתה , ואמר .- - T נמניתי את V יורדי " : מטה ... ! T T אי .. ק . ! ^ _ תי , . אי .. חרבי . , . :- חרב . . .. . מלחמת !? . . . v ; . חרבי - •? לי •? תנו , לא אשיב T לנדבה , TT : עד אויבי ומשנאי אגירה בשלח , בי כלכל נלאיתי ... רוחי התעברה ! עלה T T עשן ' T T באפי I - , לבי ' הר " געש , - T דמי בעורקי - אפיקי בני רשף , אנתקה מוסרותי וכבלי אפתח ... -- :-T : - : IT : — . הרודה ! T המוגה - ! T תפתה : T ;• בלבבי , ? T : חתה , הפוגה - ! שם מוקדי השחת , כאש צרבת חמתי נתכת , . V T " 1 T I • * V .  אל הספר
מוסד ביאליק