דבר שלח אדני

עליכם , עליכם המשאת ! אתם הדרכים מקד # י , DriK אטומי הקול , העודים לצבע ומראות , הנוטעים דרדרים בהיכל ותולים עליהם לבבכם ; . # -א „ ר נשיתם # v מים - * - ואדמה : : T T ורוח ומרחב , T : 7 T ינקןתם # ךים שולןקרת , לחכתם אבק זלעפות , רדפתם נבובי הצללים גם שמתם הדרי לזועה - ותלכו . : ..- • • אחרי .. _ . : _ ?• הבדים T 1 . " - ותאמרו : - . - ככה : T v T צרתי T * . ? . . עבדוני ! וצאו מן ה $ פל , השתחוו לאלהי הארץ אלהים הרעננים וגדולים מתהלכי מרחבי נחלתי , 7 : : - — : T • : •? : : : v •• : T העוטפים רוח האדם ומצמיחים הכנף לנשמה ! T : ; - TT T - •• ? TT ' TT : עבדוני ! . . . וצאו . נא T השדה 7 T למען J : יתקומם " / ? הרוח - r להחיות המלה הרקה , להרטיב צחיח הלשון , לרפאות .-. החבורה T הנמקה T-: - תחת אפודכם v : - א רגמן TT ! אני אל שדי ! התפללו ותנו לי ארשת : •• T- : : - : . * T-: כי הדי אלמות הולידו דברותי וקולי האדיר VT : - : - ; י 1 - מתפשטים * :-: ? מכפת - ?? ה לבנון : ' T : והולכים ? : עד - סיני T- ההר ... ! T כי הנה מערמי לבבכם אעביר כקןש בךי , $ כחסידות המזנ...  אל הספר
מוסד ביאליק