יפו

הנה אראך , משאת כל נפש , מךאה הויד 1 הנה החוף ויפה הנוף - הוי , האמנם ? אם לא בחלום _ .- ליל אפל .. ;• שם : T בארץ 1 7 7 נוד # זה כמה T - אחלם , : v אחלם •* . , 1 אהה , T - חנם - T ? הופעת לי , לנציב הקןךח , קפוא הקר לפחת רוח בי , לקסם לי חם ואור - T T T אך לא חלום ! הנה חול , הנה החוף , הנה מגדל נשקןף לי שם , נשקןף מעיר ; ' הקיץ הקץ לנדוךי עד , הנה הסוף' - תרמזנה לי , תקראנה לי כל אבני קיר ; ושמי ... התכלת ; - •• - v זה v הים T " הרם " TT מעל , T הים " מלא " : גלי אור ? T הרוחצים ? : T בטל * . T הוי , מי יתנני כנפי שחר , מעוף לןו-אור , ק 1 פתי ודם , זרעות עולם , כל רחמי אל - נשקתי :- T בך < T כל T רגב , V v גרגיר ? : חול וצרור , 1 ' חבלןתי בך כל סלע , שיא כל הר ותל - והמון רחמי פרצו פרוץ בך ועבור , :- י ' T : T — : - T : שטפו עברי במלא תבל , ל ) ךאו לך דרור ! רוחי יסער , לבי יפחד , ירחב בלי חק ברכי כורעות , עיני דומעות מגיל וכאב ; דמעות מרות מה נגרות ופי מלא שחוק ? ומה יעיק ויענג , יחד בי הלב ? החוף - ! ימה יפית ימה רוממת , יפו - ! אך מי בנך ויפאךך ? הוי מה ומי לי פה ?  אל הספר
מוסד ביאליק