ציון

שם לפאת צפון ירמו כענקים חרמון ולבנון עד משכן הברקים , ולצוארימו ~ T- : כוכבים 7 ? T יענקי ; 1 TV : הדרת השיבה עלימו חופפת , ו * טלג עולמים על מצחם מצנפת , וכמוסרי שמים שמה הצקו . T \ T T שם ארזי זקןן , אלונים , תמורות , שם ברושים רעננים רבי הפארות מסעה וסער השבת , השלכו , T : \ : : T T r אך בארץ עמק הכו שךשימו , אך 1- . נטפי ... שמים - T ירדו ?• : ע לימו •• , . ונטעי - .... בעמנים 1 ? T : מגזעם * T : ? יצמחו . T : שם יגח הירדן , מימיו יזחלו , שם גלים ק לים אט אט לתגלגלו , מקצבי הרים מבטן אדמה ; וברעם ורעש ללפת ךךכהו משבריו TT : יהמו ?? על - כל : T גדותיהו , מטותיו 2 T i יתרחבו , -:-: יתפשטו :-: ? שמה . T T על שפת הירדן , על שפתו פוריה , ישר שממון , nttf תשלט השאיר , ; ופראי מדבר יתהלכו # ם רמה ; אין כךמי חמד , אץ גפן , אץ זית , אץ ציץ , אין פרח , אך שמירושלת . שם וזעיר אהלים ^ פלי הקומה . שם מי / 7 ' כנךת חך * ט לזולו , ובנעימות קדש להמו , לצלצלו וגליו הזכים כל עלן לךהיבו ; ועל חופי קסם שם רכסי הררים , : •• ? r-. - ~ - . i T 1 » : עמקים - 1 •• : עטופים , ? - פרחים T : נהדרים T : v ,...  אל הספר
מוסד ביאליק