עלטה

לא יום אף 1- לא לילה : T :- דמדומים : ? היו T חיי . T וזה אשר לא היה וזה אשר לא יהיה - v 1 * v : ' . * : TT v - ; v : TT rrn מאו - : T" — י . ו-.. rz r . ' - riivntin ארך ' T אחד - T v ורק : ' לרגעים : 1 י # כי אנעף . אשפ ^ ף עיני : עלטה . אך פאת ^ מים אחת אדמה עד לבער . אביט וכף לעץ : האם הוא לפנות עךב ! האם לפנות שחךיתז לא אדע . ולא אדע אם עתה רק אחל , : T " •• - T ' - - או אם זה כבר אחרית . - : - T : לא אהבתי ולא שנאתי , הוי אלי , אלי ! T " J 1 ? " T : וי אלפי ... _ אלפי ... _ זוכים עמלים על כל סביבי והומים פה ורועשים , " : : T - : - : : ורבבות אמללים בוכים , וגלגל מנסר גלגל והורקת כל המכונה והעולם חי וקן » ם . אך מה לי פה אני ומי לי פה אני , וחייאים ?  אל הספר
מוסד ביאליק