משיח

מן ? הדממה T T : - בלילה T : — שמעתי T ? : קול ' רעש , - כרעש עוךשרות כבלים וצליל טבעות זקןים משיקות ן אשה T אל 1 ? אחותה T - י . בפתחה .. הדמיים , -T " : ושטף ' v v אור גדול T נבקע - : י לי פתאם , : ? ושפעת נגה קךנים ה ^ תפכה כפרץ מים פתאם מסביב על כל , ערב ארגמן ותכלת - ואני נופל ארצה ומשתחוה וכורע . הנה אלהיט אלהי הצבאות ! בץ תרשיש וחשמל , בין עבים אדמות , עבים עולות ויורדות , r : : ועל אש מתלקחת כדמות לבנת ספיר , הוא הכסא ... - הרם והנ & א - יילח הדם לרגליו : TT ושמש T' כר לרא ^ ו - וחוליו מלאים את שבעת האימים , ככה שם יושב אלהים אל הכבוד . " 7 : " T T T T ואולם אל ידות הכסא מלמעלה : VT : 1 אגדת המשיח האסור בכבלים מופיעה בפסיקתא רבתי ( הפיסקה : שוש אשיש באדני , ישעיהו ; Qfo ומופיעה כמו כן בספר זרובבל ( בית המדרש , ילינק , חדר ב , עמ' . ( 54  אל הספר
מוסד ביאליק