הכלוא

( בליל חרף ) כמראה .. ... ה .. # .. לג . ... בחלון . . . יחורו . . לוחות הזכוכית לנגה ה ^ ו ח , בפרחים נפלאים במאד נחזית , T : ** T : • T : v : הכפור עליהם נוצץ , זורח ; ובחדרי .... אני .- ; בהן I v T אתבוננה T- : v מפעלות החרף הן אחזה אך במו , עולמי כלו אף מהן והגה ; לשוא אאזר חיל להשקיף בעךמו , פרחי כפור אלה עלי יגדרו , קרבי הארד ישרבו לא יעברו . יפה העולם אך נעים איננו ! T T V T T ' V " עתות ה ^ נה יפו אךבעתנה גם בבוא קןיץ גם עת חרף יחליפנו אך רק מתי מספר יעזמחו על כלנה T / TT TT \ - :: ויתרם אך עצבת לב למו לחבל : . * : T ' " T T : •? . יגון ומכאובים תמיד למצאו בכל אלה ?? העתות לתהו והבל T v T : T : /• • • • : יכלו - כל T כחם T ואחרים " ? ישבעו T : טובה הארץ אך לא לרב י ^ ביה ' VT T T T V : T ' יפה TT התבל - ?• •? אך - י לא משפטיה . TVT !  אל הספר
מוסד ביאליק