אל שמש האביב

מ # נת - החרף I v - עתה T - ד הקיצית . י , T אתה שמ $ אביב , ברוך בואף ! ובלבי רגשי חיים העירות , עת עיני . - - השקיפו 1 .. זהר - פניך . I VT עוד קר קפאון , עוד # לנ מסביב , עוד ערפל כבד יעיב ערבים ; T " T v T-: T : - אך נפשי תשמע קול צעדי האביב , יחי ? ט אחריף בתכלת עזמים ! ~ ? T : ' . " : ••* . T T אז אעזחק לסער , אלעג לקרה , ' T- - - - ' -: ? : T א $ פח החרף , גם עב טיט ורפ , # - - * - : v v TT כי אתה ב # חק שמ # תפארה , Y V ? T TT ! ת # יב כל רוח ותחיה כל נפש ! כן .. ן אור התקוה - ' : כל עמל - T T כיח -- כל סערות החיים נשקיט , יכבידו ; אזל למה אור זה לא תמיד יופיע ? ? T VT T I " גם שמש למה יעזב חוג רקיע ? למה T T תקותי ? H : ^ ולל T תוליכני ? ... . ולאור שמש אביב עצב הנגי ... ? : י T 1 T אדר שני , תרמ"ג , פטרבורג  אל הספר
מוסד ביאליק