לשולמית...

כנר אלהים - אור שמ $ מפלג , מעיניך נשלןפת תמתך ? כנגה החשמל לבנת השלג , תאיר . t פניך - 1— T צדקתך . 1 "I T : כךסיסי טל אתת ב ^ ושן פרח , מול קןוי השחר - עיניך ; כיובל - שקט לאור הירח , ? : I " T : T יבריקו , ישקטו פניך . כמרום הר ציון על אדמת הצבי , על חזך ? T •! , אהובה , T - : שדיך TT ' . שם יהל הקסם , זה יוליך שבי לבי ונפשי אל דדיך ... • : : T v ' הבי ? לי ידך , גולמית ? יפתי , ? T ' TT T קןךימה נלכה אל ארץ חמדתי : ושם T בין *• ' פרחיה T : T ? א 2 ? תל ? ך ! אז נבלי הבכה כתנים י ^ יר על פרחים , ' T J ש * טגים וחיתה בת # ירי בגללך . .. T : T : •* '" T : 1 וחיתה בת שירי בגלל ך - על-פי 'ווזיתה נפשי בגללך ( בראשית יב , יג . ( מבאן שבת השיר היא הנפש .  אל הספר
מוסד ביאליק