בקשו עלינו רחמים!

ארץ : 1 v v ו ^ מים , ? בקשו T ע לינו •• - רחמים : ( לאבלים אתמה היו נא למנחמים ! אחזו כסא אל , גם קןךאו בכח לעם עיף אין אונים הבה מנוח , הבה מנוח - ! או סוף וכליון ! T * I ' - TT T הפל ?? - המסך I TT - מגיא " החזיון ' . - ^ וךת 5 £ אן אבדות נפזרו נדחו תחרנה עצמות מזעם ורצח אזל ה # מים - הה ! כעשן נמלחו -ו T - - TT v T '• T : והארץ - בריחיה בעדנו לנצח ; : I VT T : ' VT — :- T v nT trtotf כל צבא הכוכבים . * T - T : ' - " T v צאו מחךךי אפל , ממפלשי עבים ! אם ^ מים וארץ קןשר ? ןשרו לשועת עם - אמלל : T : s דלתים T ? סגרי ; TT בקש עלינו רחמים - נסו אתמה ! -1 - " r '" - - - •• T אמרו לבני יהודה , אדם גם המה ! 1 ארץ ושמים — 'כיוון שר 0 ה משו ! שאין משניוזין בו , הלך 0 גל שמים וארץ . אמר להם : בקשו עלי רחמים' ( מדרש תנחומא , ואתחנן , ו . ( תנו קול במרום , ומחקים יתערערו או אספו כל נגה , המארת יקדרו . . : - - T . T I ' אך גם לאור , tinti לנגה המזגרת : - - : v T : - 1- נראה רק # ובר , ובכיה לדרות - כל נהרות איתן , ימים ונהרות ! T : -I T " :- T  אל הספר
מוסד ביאליק