אנחת אוהב

אם פניך , אורי ! מני נסתרו ובעינים 'טוטטות # וא אחפ & ' מו עוד יאירו לי עת עיני סגרו T T \ " וימלאו לבי הער בנעימותימו על קירות 1 לבי - תבניתך - : I ?? חטבה TT \ אורה , צאליה ? שם יגהו יצלו ; v T : . T T v : " T ובחלום _ . ליל עת אישן אשכבה TT : v ~ * " - ' v מ $ ם מול עיני פניך יהלו , " T ' "T ' — T בחלום :- הליל ב ^? נת T לי מתקה ' TT T אותך , חמדת חיי ! האח , ראיתי ; עתה מול פני יפעתך צחקה T T - ' - ' TT T '" T : ובהוד : אור פניך -T •! - נחת - רויתי T ! - על אבחות יומם עתה אנחמה T : - - T " TV T ובכית # נה חיש כלה נ ^ כחה ; T T : * TT ' TT וכעל עצב עליצות לי שלמה זה תבנית ? : - צלמך 1 ... - לי . . . רגע - . זרחה . T TT 1 נלתוך השיריט הכלולים בספר 'חטאות נעורים , ' שהוקדש לפייגה ננחוביץ ויצא לאור נשנת תרל"ו . 2 ? רא : חמדות ??\ - תבל , " כל T טוב הטבע - *; - ונעימות אל מות תענוג כל רוח ; שוא : T נעם - אור שמש ? „•? ? . בשלל - : כל T צבע 1 & א עדן גן אל , שוא אור בו זרוח ! אוצר כל נעם לי אך אור פניך קסם יפעתך - קץ כל ענג רוח מה אור דדי - אם לא מבט עיניך זו חץ אהבים T : - ממנו...  אל הספר
מוסד ביאליק