ונקדש באש

[ א ] קול סאן בךע , # קול ^ און בשחקים , קול רעם בגלגל וחזיזים וברקים , קול ן פחדים T : נצמדים ? T : ? לקול ' ; נבלי י # " : מים T , קול המלה בלולה בקול # יר ומצלתים , כבכי נהרות דמעה , עץ עלל יורדת , מהול בק 1 יר אמנתו , עךשו נדדת ; — 1 פאראפראזה של דברי משה על בני אהרן שאכלתם אש על שקיטרו אש זרה : 'בקרובי אקדש' ( ויקרא י , ג . ( כקול ! י - ילדה T : יתערב , "T : בנפלה T : T : צעקת , ' ?? . ? * . : בצלצלי •? :: : אהבים r - לה T אמה T נ # קת ; ' > : כנהמת פרץ נפל , / f xf מים מגךים , משתפכים בשיר האביב , רננת היערים , : " : T T ? : • T : ~ : ומשנה ... . שברון ? בהדר מפכים - T - TT v * קול # די בלכתו כן נשמע ממרחקים . קול 1 שדי - בלכתו : . י- - : לפניו TT : תלהט - 1 •• להבה , T T V קול קורא כקד י ש : 'רתם המרכבה ' ! רכב אלהים אלפי שנאן 3 וכתבים , כנפיהם משיקות כנ'טיקות אהובים , עיניהם אור לקןרות , אור שבעת ודמים , מהם גחלים בערו , גחלי רתמים . TV T T T I I  אל הספר
מוסד ביאליק