אל תתקנאו בי

. מי .. מנוחות כי תראו . . בפלג ; v ? עדנים : , ? T " כראי ... מוצק I T מראיהם , ? „ - » :- כגיא r שמנים T : , D" . . oVin מעדנות , . _ תארה _ לעינים ? 'T" T T ~ : אל תדמו - : כי קלו 1 להם . T ?• המים T - : הרים התפוררו , סלעים נבקעו , T • T ; : : • T : ברכות , יאורים ונהרות נפגעו , : •• T : : T ; " זיעת - האדמה T T-: T אדים ? " ע 1 תו מצו , T ועלו מן הארץ ועבים נקבצו . רעמים רעשו , וירבו ברקים , T : T- : T - T : ' ומטרות . . עת ירדו : T רשקו : ' : — עמקים T - - ' כה נבקעו תהמות וארבות ע 1 מים בטרם v v : יקוו 1 ? לפלג v v - המים T - ! וכי תראו * טיךי נוזלים עיאננים , כנחלים נטיו , כפלגי משמנים , 1 כנחלים נטיו - במדבר כד , ד . אין פרץ ואין יוצאת , ולא נכר עמלי - אל תתלןנאו , רעי , בנעם גורלי : אבני נגף לרב , מכשולים המונים , יגך ^ ו שעפי - המים הזדונים ... ! ריחי תקש בלדתה קשה - לה צירים כמבכירה אך בעבודה ^ ירתי א ^ ירה !  אל הספר
מוסד ביאליק