למי אני עמל?

מבקר עד ערב ידי מלאות עבודה , v י ? •„• : T v •• T : ונפשות ביתי גועות באץ לחם ושמלה ! לכל T : נפרד T : ? לתאוה T- ; - : י ) רק מחרבני T : T ימלא ( T : * לכל T : פוחז " וריק , ' ??; הדור T בלבולו , . אסגודה • • . T : מה שכרי מכל עמלי , זולתי פת חרבה ? 'r : T : T ? T « -1 ~ ולמה זה הבל איגע , לא אדע מנוח , למה איגע לריק , למה אלך 0 חוח , T - * T T T T ' •• •• - T I למי , . . אני — עמל T " ומחסר נפ # י מטובה ? T ? בבתי חרשת המעשה עבדתי עבדתי , T : ?• ן : - T * T : | " T v השכמתי בבקר שנה מעיני גרעתי , : - : ? T" ly - לא : T - - " אחךתי בנ ^ וף מרגע ^ דעתי . ע ^ יתי כל מעשה , כא ^ ר הפקןךתי ; אך 1- הידים ? T- היו T רפות , T וריקה IT ?? : הקבה - •• , T' ברכי כקולו , ואני קודר הלכתי ; T T - : ו " :- T רק להעשיר האדון אם כן בל מלאכתי , ולמי אני עמל מחסר נפ ^ י מטובה ? ארמונות אבנה , ומעוני צר מלא ע # ן , כל שכיות חמדה אכינה - ולא י שתי החולה : T T : T 1 לכל נפרד לתאוה - 'לתאוה יבקש נפרד' ( משלי יח , א . (  אל הספר
מוסד ביאליק